Allesvoorhandwerken - het adres voor uw hobby en handwerk
   english  nederlands  
  » LEDEN []
Gebruikersnaam  
Wachtwoord  
  » Categorieen []
  » Voorwaarden

Regels voor iedereen die zichzelf inschrijft en dus deelneemt aan onze activiteiten.

Allesvoorhandwerken is een Nederlands platform, { Nederlands recht is van toepassing.}

Allesvoorhandwerken functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Allesvoorhandwerken is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Allesvoorhandwerken dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen.


Allesvoorhandwerken probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Allesvoorhandwerken is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met ťťn of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Allesvoorhandwerken (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen bindend
Allesvoorhandwerken is een veilingsite met de mogelijkheid tot bieden of direct kopen via de "koop Nu" functie. Een enkel bod is bindend en verplicht u tot aan- of verkoop. Er is een sluitingstermijn welke u zelf bepaald, het geplaatste object en dus tevens het bod worden verwijderd als de minimum verkoopprijs niet is behaald of indien advertentie ouder is dan twee maanden

Multi Level Marketing (MLM) advertenties en advertenties met als inhoud "Snel veel geld verdienen" zijn niet toegestaan.


Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Allesvoorhandwerken heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld casino's, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Allesvoorhandwerken heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.


Gebruik van de (inhoud van) de website van Allesvoorhandwerken Het is u niet toegestaan de website van Allesvoorhandwerken of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Allesvoorhandwerken, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiŽle delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.


Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van Allesvoorhandwerken
Allesvoorhandwerken behoudt zich het recht toe u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site door I.P. ban indien u op enige wijze naar de mening van Allesvoorhandwerken in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de overige beleidsregels van Allesvoorhandwerken, onverminderd het recht van uitsluiting op Allesvoorhandwerken en eventuele nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen indien onze rechtspositie zal worden aangetast..


Indien Allesvoorhandwerken redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

Bindend advies
Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Allesvoorhandwerken zelf onderneemt om de aan Allesvoorhandwerken verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Allesvoorhandwerken, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Allesvoorhandwerken een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van Ä 5.000, -.


Overige juridische informatie
Allesvoorhandwerken betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Allesvoorhandwerken aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en diensten op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Allesvoorhandwerken of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Allesvoorhandwerken. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming Allesvoorhandwerken


Heeft u hierover vragen meld ze dan via contact

Copyright ©2017 Allesvoorhandwerken.nl dit is een onderdeel van AHB / Art3000
Andere sites van AHB: ophangsystemen.eu - tuinschilderij.com - reclamebord.org - tekoop.org - canvas-sites.nl - fotowand.be - Fotolijsten.info - Wissellijsten.info
Home | Verkopen | INSCHRIJVEN | INLOGGEN | Help | Over ons | Contact | FAQ | Privacy beleid | Voorwaarden | Onze kosten
Pagina geladen in 0.011006832122803 seconden.